Co se děje, když nastane mimořádná událost??

 

V případě, že se nás rozhodne operační důstojník vyslat k mimořádné události, kterou přijal, vyhlásí jednotce poplach. Každý člen jednotky SDH Jablůnka obdrží od KOPIS Zlín (krajské operační a informační středisko) zprávu na telefon (SMS) o mimořádné události (MÚ) a většinou také KOPIS spouští přímo ze Zlína, zvukové a rozhlasové zařízení umístěné v obci (siréna, rozhlas).

Zpráva je většinou krátká, obsahuje datum, čas, typ MÚ, obec, kde MÚ nastala, volací znak automobilu, který má vyjet (PVS 841 – CAS K25 – L101, PVS 842 – CAS 32 – Tatra 148, PVS 843 – DA - Mitshubishi Pajero) a stručné info o MÚ. Tato zpráva přichází všem členům výjezdové jednotky (12 členů) a starostovi obce (starosta obce je zřizovatel naší jednotky, proto také obdrží SMS o MÚ).

 

SMS zpráva vypadá následovně:

 

 

Další příklad, z nedávné události:

11.10.2012, 07:54:52 POŽÁR PRUMYSLOVÉ, ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY, SKLADY, Ratiboř, Vyjede PVS 841, hoří pila na začátku Ratiboře, sklad pilin, z katru propadají piliny

 

Jak je vidět, přichází nám různé typy MÚ. Tyto události můžeme rozdělit následovně:

Požár

Za požár se dle definice vyhlášky 246/2001 považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. Přitom není rozhodující, zda a kým byl požár likvidován, došlo-li k samouhašení nebo byl požár HZS kraje nahlášen dodatečně. Za požár se považují také výbuchy hořlavých par, plynů a prachů bez následného plamenného hoření.

 

Za požár se nepovažují případy:

výbuchy výbušnin, pokud nedojde k hoření materiálu a konstrukcí po výbuchu, hoření vinutí elektrických točivých strojů z titulu zkratu, pokud nedojde k rozšíření hoření mimo prostor vinutí, žhnutí elektrické instalace, pokud nedojde k jeho rozšíření mimo instalaci, vznícení, ke kterým dochází při výrobě, pokud v technologickém postupu nelze vznik těchto případů vyloučit a jejich likvidace je technicky zajištěna za předpokladu, že nedojde k rozšíření hoření mimo předpokládanou část technologie, nebo pokud jsou specifikována výhradně jako provozní nehody, za předpokladu, že nesplňují některý ze znaků definice požáru výše uvedené vyhlášky.

 

Událost "požár" se dále upřesňuje těmito podtypy:

 •     Nízké budovy
 •     Výškové budovy
 •     Průmyslové, zemědělské objekty, sklady
 •     Chemický průmysl
 •     Shromaždiště osob
 •     Podzemní prostory
 •     Kabelové kanály, kolektory
 •     Lesní, polní porost, tráva
 •     Trafostanice, rozvodny
 •     Dopravní prostředky
 •     Popelnice, kontejner, odpad, ostatní
 •     Signalizace EPS
   

Dopravní nehoda

Zásah u události mající charakter činností spojených s odstraňováním následků kolize dopravních prostředků. Druh dopravní nehody se zatřídí podle převažujícího charakteru nehody. Pokud v činnosti jednotky převládají jiné práce, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního prostředí, klasifikuje se tento zásah dle převažujícího charakteru. Dopravní nehoda s následným požárem patří vždy do kategorie požár. Za dopravní nehodu se považují i případy, kdy jednotka pouze dopravní prostředek vyprošťuje z prostorů mimo komunikaci (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci apod.), odstraňuje pouze drobné následky nehody (očištění komunikace nebo odstranění úniků látek - provozních náplní vozidel apod.).

 

Událost "dopravní nehoda" se dále upřesňuje těmito podtypy:

 •     Vyproštění osob
 •     Uvolnění komunikace, odtažení
 •     Úklid vozovky
 •     Únik provozních kapalin
 •     Železniční
 •     Letecká


Živelní pohroma

Zásah u události spojený s likvidací následků přírodních jevů.

 

Událost "živelní pohroma" se dále upřesňuje těmito podtypy:

 •     Povodně, záplavy, deště
 •     Sníh, námraza
 •     Větrná smršť
 •     Sesuvy půdy
 •     Ostatní
   

 

Únik nebezpečných látek

Zásah u události spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů během výroby, dopravy nebo manipulace, a ostatních látek. Zásah k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ropných produktů případně ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.).

 

Událost "únik nebezpečných látek" se dále upřesňuje těmito podtypy:

 •     Na pozemní komunikaci
 •     Do půdy
 •     Na (do) vodní plochu (y)
 •     Do ovzduší
 •     Signalizace metanového čidla
 •     Signalizace plynového čidla
   


Technická pomoc

Zásah u události vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů.

 

Událost "technická pomoc" se dále upřesňuje těmito podtypy:

 •     Otevření uzavřených prostor
 •     Neakutní otevření uzavřených prostor
 •     Odstranění nebezpečných stavů
 •     Likvidace hmyzu
 •     Destrukce objektu
 •     Destrukce objektu - průmyslové, zemědělské objekty, sklady
 •     Destrukce objektu - výškové budovy
 •     Náhrada nefunkčního zařízení
 •     Odstraňování překážek
 •     Čerpání vody
 •     Měření koncentrací
 •     Spolupráce se složkami IZS
 •     Monitoring
 •     Asistence u sportovních a kulturních akcí
   


Záchrana osob a zvířat

Událost "záchrana osob a zvířat" se dále upřesňuje těmito podtypy:

 •     Z výšky, z hloubky
 •     Podzemní prostory
 •     Uzavřené prostory, výtah
 •     Zasypané, zavalené
 •     Z vody
   


Ostatní mimořádná událost

Událost "ostatní mimořádná událost" se dále upřesňuje těmito podtypy:

 •     Radiační nehoda, havárie
 •     Evakuace a ochrana obyvatel
 •     Jiné
   


Planý poplach

 

Jiné, zatím neurčeno

Událost "jiné, zatím neurčeno" se dále upřesňuje těmito podtypy:

 •     Zatím neurčeno
 •     Technologický test
 •     Zlomyslné volání