Sbor dobrovolných hasičů Jablůnka

 

V roce 1855 okresní hejtmanství nařizuje, aby v Jablůnce byl zřízen hasičský spolek. Obec však neuznávala jeho potřebu, a proto věc nechala nevyřízenou. Celou hasičskou otázkou pohnul až nadučitel pan Valchář, na jehož popud Obecní rada zvolila přípravný výbor, který se měl postarati o zřízení hasičského spolku v Jablůnce. Teprve až v roce 1895 byl ustanoven přípravný výbor. Dne 6.října 1895 byly Obecní radou schváleny SDH, které byly dne 14.12.1895 zaslány na zemský úřad v Brně. Tyto stanovy byly schváleny 18.2.1896, a proto ustavující zasedání nově vzniklého sboru se konalo až 12.3.1896.

        Nově vzniklý sbor měl 26 členů a jeho prvním starostou byl zvolen Tomáš Hruška a náčelníkem Jan Valchář. Tyto prvotní údaje jsou uvedeny v kronice vydané „Českou ústřední jednotou hasičstva markrabství moravského“. Tyto údaje také nalezneme v knize „Příspěvky k dějinám požární ochrany v okrese Vsetín“, vydané Svazem požární ochrany ČSFR v roce 1990.

        Náčelník hasičského sboru Jan Valchář spolu se svým bratrem Martinem (v té době starosta obce) získali od známých firem a osobností peněžité dary, za které opatřili nejnutnější hasičskou výzbroj. Posléze také dvoukolovou ruční stříkačku (viz Ilustrační foto), která se dochovala až do dnešních dnů. Je zrestaurována a na ní je kromě výrobce firmy Smékal z Prostějova uveden i rok 1895 a název Hasičský sbor v Jablůnce. Z písemných materiálů, které se dochovaly, není známo, za jakou cenu byla stříkačka a ostatní výzbroj pořízena.           

        Jako první hasičská zbrojnice sloužila kůlna u školy, kterou nechala postavit Obecní rada. Na výborové schůzi, která se konala 16.6.1912, rozhodl výbor požádat Obecní radu o přidělení pozemku na stavbu nové zbrojnice místo dosavadní kůlny. Jelikož vypukla 1. světová válka, ke stavbě nové zbrojnice nedošlo. Později dne 13.3.1921 na valné hromadě byl za starostu obce zvolen Josef Valchář a ten přislíbil, že udělá vše pro postavení nové zbrojnice. Plány byly ale schváleny až dne 7.9.1924 a stavba poté mohla začít. Slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice proběhlo v červnu 1926.

        Necelý měsíc po otevření nové zbrojnice dochází k rozkolu v hasičském sboru, a to v důsledku urážky četnického strážmistra Sedláka, který nařkl sbor z pozdního příjezdu k požáru domku dne 7.7.1926. Toto nařknutí a urážka byly neoprávněné, ale i přes snahu starosty obce nebyly odvolány. Výbor a členská schůze rozhodly sbor rozpustit. K jeho znovu založení byla svolána dne 8.9.1926 nová valná hromada a hasičský sbor byl opět ustanoven. Zbrojnice opět složila hasičům, a to až do roku 1964. Po roku 1964 budova několikrát změnila majitele.

 

        Myšlenka vystavět nový požární dům vznikla v roce 1957. Výstavbu nového požárního domu projednal výbor dne 22.3.1958 a poté byly vykoupeny pozemky a byla ustanovena komise pro výstavbu ve složení : E.Dobeš, R.Dresler, M.Hlubík, K.Čabla, J.Ondrušek. Po prvních finančních komplikacích se v roce 1960 začaly kopat základy. Za náš sbor stavební práce řídili naši členové Robert Dresler a Eduard Dobeš, kteří byli povoláním zedníci. V roce 1961-1962 stavba pokračovala zdmi a stropy až do tuhé zimy. Nedostatek zedníků pomohl kompenzovat podnik Pozemní stavby Vsetín tím, že na práce povolal učně. Vyzdilo se podkroví, ale stavba zůstala na zimu nezakryta, protože z řad občanů nebylo nalezeno pochopení pro práci brigádníků. V roce byla dokončena střecha a interiéry budovy. Na dokončovacích pracích se podíleli členové MNV, Svaz žen, Svaz mládeže, žáci ZŠ a mnoho dalších. Náklady na stavbu budovy převýšily 0,5 mil. korun.

        Slavnostní otevření požární zbrojnice se konalo 20.9.1964 u příležitosti 70. výročí založení našeho sboru. V nové požární zbrojnici jsme měli poprvé svou klubovnu, kterou nám však v pozdějších letech odejmul MNV pro své potřeby. Novou zasedací místnost pro potřeby sboru vybudovali v roce 1988 z šatny pro mužstvo, ale i tato místnost nám byla roku 1989 odebrána. V nedávné době nám byly přiděleny nové místnosti, které slouží jako zasedací místnost, kancelář starosty SDH a kancelář velitele. V součastné době má SDH 61 členů.