Začala topná sezóna

 

    Jednou z příčin vysokého počtu požárů v zimním období, je také neopatrnost lidí při vytápění svých domovů. Při provozu topidel lidé ne vždy dodržují potřebná bezpečnostní pravidla, mnohdy zanedbávají údržbu topidel a kouřovodů. Jednotky požární ochrany tak během topné sezóny vyjíždějí k požárům komínů, střech, zařízení k topení nebo nevhodně uskladněných topiv. Mimochodem, hasiči obce Jablůnka minulou zimu vyjížděli ke dvěma případům v obci.

 

Nejčastějšími příčinami požárů v zimním období jsou:

  • Špatný technický stav komína (neomítnuté části komínů, vydrolené nebo popraskané zdivo)
  • Poškozená vybírací a vymetací dvířka
  • Nedodržení bezpečných vzdáleností hořlavých předmětů od komínů a topidel (80 cm před a 20 cm po stranách topidla)
  • Špatné provedení záslepky rušených sopouchů
  • Nevybudování nehořlavé podlahy okolo vybíracích a vymetacích otvorů dle platných předpisů (30 cm před i po stranách topidla)
  • Nedodržení lhůt pro vymetání, čištění a kontrolu komínů (min. 1x ročně revize)
  • Vzplanutí sazí v komíně

 

Velkým nebezpečím jsou i střešní konstrukce procházející skze komíny!! Proto doporučujeme překontrolování, zda nemáte například trám zazděný v komíně!!

 

Dále bychom chtěli upozornit na to, že každá komínová vložka a komínová konstrukce musí být označena identifikačním štítkem (dle ČSN EN 1443)

 

Proto apelujeme, nejen na občany Jablůnky, aby si nechali zkontrolovat svá komínová tělesa a předešli tak zbytečným nepříjemnostem.

 

Připomínáme, že dne 1. ledna 2011 vešla v platnost nové Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. (viz. tabulka)

 

Lhůty kontrol a čištění spalivové cesty

 

       

 


Doplňující pravidla k tabulce:

 

 1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

 

 2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.

 

3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech,

přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.

 

 4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.

 

5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.

 

6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.

 

 7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.

8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

 

Zároveň bychom ještě chtěli upozornit občany na to, že ne každý kominík, je oprávněn provádět revize komínových vložek!!! Proto si volejte pouze osvědčeného kominíka, který je schopen vám předložit oprávnění na provádění revizí!!

 

Video vytvořené HZS

Text s bližšími informaceny vytvořený HZS