Další činnosti výjezdové jednotky za rok 2012

Zakončení roku se starostou obce - Starosta obce Jablůnka, Čeněk Hajný pro nás uspořádal zakončení roku 2012. Toto zakončení se uskutečnilo dne 22.12. 2012 v zasedací místnosti v naší hasičské zbrojnici. Starosta našeho sboru Petr Martinek na požádání pana Hajného uvařil guláš a byly zajištěny i nápoje. Společně jsme zhodnotili uplynulý rok a řešili různá témata. Tímto děkujeme panu Hajnému za uspořádání této akce a do dalších let doufáme, že budeme pokračovat ve skvělé spolupráci s obecním úřadem a s panem Hajným, jako starostou obce.

Fotografie z akce

 

Absolvování pravidelných lékařských prohlídek - Možná nevíte, že všichni naši členové výjezdové jednotky (12 členů) se během měsíců listopad a prosinec tohoto roku, museli povinně podrobit zdravotní prohlídce. Tuto vstupní nebo periodickou prohlídku musí podstoupit každý nový člen naší výjezdové jednotky nebo člen, kterému již prohlídka po dvou letech vypršela. Celá zdravotní prohlídka se konala u MUDr. Hromady v Jablůnce, který nás poté postupně poslal na spirometrické a elektrokardiografické vyšetření na Vsetín.

Při zdravotní prohlídce člena jednotky se provede komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu, orientační neurologické vyšetření a orientační chemické vyšetření moči a krve. U nositele dýchací techniky se navíc provede spirometrické a elektrokardiografické vyšetření. Podle aktuálního zdravotního stavu a závěrů vyšetření, lze provést i další odborná vyšetření nezbytná pro posouzení zdravotní způsobilosti.

Na závěr se uvede v lékařském posudku zdravotní způsobilost člena jednotky pro výkon činnosti v příslušné funkci podle nařízení vlády č. 352/2003 Sb., ze dne 17. září 2003 o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů
podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků.

Celá tato prohlídka jednoho člena zabere přibližně jeden den. Celé vyšetření komplexně hradí náš zaměstnavatel, tj. OÚ Jablůnka.

 

Na první prosincový den bylo naplánováno školení velitelů JPO II, III a V na stanici HZS Valašské Meziříčí. Za naši jednotku se ho zúčastnili dva velitelé družstev. Na úvod nás přivítal velitel stanice ve Valašském Meziříčí p. Kvasnica a začal nás seznamovat s plánem školení, jaké jsou změny v cyklických přípravách jednotek atd. Poté za námi přišel vyšetřovatel požárů p. Kulišťák a seznámil nás s největšími požáry roku 2012 v okrese Vsetín, jak podle škody, tak podle usmrcených osob. Mimochodem mezi největší požáry 2012 patří i tři u kterých naše jednotka zasahovala. Byl to požár bývalé pekárny ve Vsetíně, požár restaurace v obci Bystřička a požár bytu ve Vsetíně, kde osoba, která byla evakuována, posléze zemřela. Na závěr za námi přišli velitelé směny „C“ a vysvětlovali nám, jak máme psát zprávu o zásahu, jakých chyb se máme vyvarovat a také si připravili pro nás test, kde si ověřili naši připravenost.

 

Dne 23. listopadu v 15:00 započala druhá etapa školení první pomoci u Českého červeného kříže Vsetín. Ze začátku jsme byli obeznámeni se zásadami resuscitace dítěte a kojence, kterou jsme si následně procvičili na figurínách. Poté jsme se začali zabývat zásadami obvazové techniky. Jeden na druhém jsme si zkoušeli, jak obvázat různé části těla, s různými typy poranění (popáleniny, krvácení, zlomeniny, ...). Poté nám bylo vysvětleno, co všechno má obsahovat správná lékárnička. Ke konci tohoto dne nám byly oznámeny výsledky testů z anatomie, které jsme psali v předchozí části školení. Proto, aby jsme mohli kurz úspěšně absolvovat, museli jsme tento test napsat minimálně na 75%, což se nakonec i přes drobná úskalí podařilo všem.

V sobotu jsme od brzkého rána, až do pozdního odpoledne prakticky i teoreticky opakovali zkušenosti nabrané z předcházejících dnů a připravovali se tak na nedělní zkoušky. Byli jsme také obeznámeni s tím, jak se má zacházet a jak funguje automatický, elektrický defibrilátor, který dnes naleznete i ve velkých nákupních centrech, letištích a dalších veřejných budovách. 

V neděli ráno si každý člen postupně vylosoval číslo, dle kterého mu byla přidělena jedna modelová situace, kterou pro nás měly lektorky připraveny. Jednalo se například o simulace poskytování první pomoci při dopravní nehodě, zranění lyžaře na svahu, epileptickém záchvatu a dalších situacích, s kterými se dnes a denně můžeme setkat i jako obyčejní občané. Vše probíhalo pod pečlivým okem lektorek. Tyto praktické zkoušky se podařilo úspěšně složit nám všem. Následně nám tedy ředitel ČČK Vsetín předal kartičky s potvrzením o úspěšném absolvování tohoto kurzu a těm nejlepším předal i věcný dar v podobě autolékárničky. Následně jsme s lektory ohodnotili, jak se nám celý tento kurz líbil, co se nám líbilo více a co méně. Poté jsme jim poděkovali a po celkových 40 hodinách školení jsme se odebrali domů, za svými rodinami.

Fotografie ze školení

Fotografie ze školení 2

Videa z praktických přezkušování:

Fixace zlomeniny nohy a transport osoby s poraněním páteře

První pomoc při bezvědomí, poranění rukou, epileptickém záchvatu

První pomoc při pokusu o sebevraždu

Záchrana a následné poskytnutí první pomoci tonoucímu

 

Dne 16. listopadu jsme se zúčastnili námětového cvičení v Hošťálkové. Toto cvičení si pro nás a kolegy z Chvalčova připravili místní hasiči. Nejprve proběhlo v místní zbrojnici krátké seznámení s tím co nás očekává. Poté jsme se všichni přesunuli k místní školce, kde se cvičení odehrávalo. Hasiči ve skupinkách vybaveni dýchacími přístroji se zalepenými zorníky masek prohledávali prostory školky, kde hledali figurínu představující hledanou osobu, kterou následně museli vynést ven. Těmito cvičeními si hasiči procvičují orientaci za špatné viditelnosti v neznámých prostorách.

Fotografie z akce

 

Dne 8. listopadu jsme navštívili firmu INDET SAFETY SYSTEMS a.s.. Tato firma se nachází v Jablůnce v areálu bývalé zbrojovky. Firma se zabývá výrobou pyrotechnických iniciátorů a generátorů plynu, tj. předpínače bezpečnostních pásů a iniciátory airbagů. Jelikož se tato firma nachází v naší obci a v případě nastálé mimořádné události v tomto podniku, by jsme zde s největší pravděpodobností byli vysláni, chtěli jsme se s tímto podnikem a jeho riziky seznámit. Proto jsme si také domluvili tuto prohlídku firmy. Vše bylo domluveno a prohlídkou nás provázeli bezpečnostní technik p. Skácel a zaměstnanec firmy p. Nogol. Byli jsme provedeni po celém areálu, kde nám byly ukázány tři příjezdové cesty do areálu firmy. Dále jsme byli seznámeni se stavbou budov, kde je téměř vždy jedna stěna nebo střecha upravena tak, aby v případě výbuchu nebyla poškozena celá budova, nýbrž jen tato určená stěna nebo střecha. V areálu firmy nám dále byla ukázána místní hydrantová síť, popsány budovy, ve kterých se co zpracovává atd.. Byli jsme obeznámeni s tím, jak je tato firma napojena na systém EPS (elektronická požární signalizace). Mohli jsme si prohlédnout i speciální pancéřovaný vůz, který slouží pro převoz thavin po závodu. Na závěr nám byl ukázán sklad surového materiálu i již hotových výrobků. Celý areál jsme si mohli prohlédnout pouze z venku, jelikož dovnitř do budov platí přísný zákaz vstupu a v celém areálu je také zákaz fotografování. 

 

Dne 2. listopadu nám začalo dlouho plánované školení první pomoci u Českého červeného kříže Vsetín. - Jelikož školení museli absolvovat všichni členové naší výjezdové jednotky a délka školení je 40 hod., museli jsme si ho rozdělit na dvě etapy. Nesmíme totiž zapomenout, že toto školení všichni děláme ve svém volném čase a po pracovní době.

Proto jsme si jej rozdělili na již zmíněné dvě etapy a to první proběhla od 2. do 4. listopadu (pátek – 15:00-18:00, sobota - 8:00-17:00, neděle - 8:00-18:00). Druhá etapa proběhne od 23. do 25. listopadu.

V pátek, po úvodním seznámení s kurzem, nám školitelka začala vysvětlovat základy péče o pacienta v domácím prostředí a základní věci o hygieně a infekčních nemocech. Po úvodním tématu, jsme si začali povídat o úrazech a začala praktická ukázka základních hmatů a chvatů na poraněném.

V sobotu ráno jsme začali probírat základy při zástavě srdce, masáž srdce, šok, protišoková a stabilizovaná poloha atd. Každý člen si vyzkoušel na figuríně zvané „ANDULA“, jak se správně provádí resuscitace a taky jak uložit pacienta do stabilizované polohy. Po obědě nám byly puštěny videa o krvácení, mozkových poraněních, poraněních břicha, úrazech el. proudem, úžehu, úpalu, poranění kloubů atd. Každé video bylo doprovázeno odborným komentářem paní školitelky. Na závěr jsme probrali základní onemocnění jako angína, cukrovka, astma atd.

V neděli ráno jsme začali opakováním z předchozího dne a poté jsme se pustili do praktické ukázky transportu raněného pomocí nosítek, deky a dalších pomůcek. Všichni jsme si vyzkoušeli různé možnosti přenosu raněného z místa události do bezpečné vzdálenosti.

Po praktických ukázkách jsme se pustili do základů anatomie. Paní lektorka nám začala popisovat, z čeho se skládá celé tělo od hlavy až k patě. Začali jsme tedy od buněk, přes krevní oběh, kosti a klouby, dýchací soustavu, svalstvo, trávicí ústrojí, smyslové ústrojí, nervové ústrojí, močové a pohlavní ústrojí a na závěr proběhlo pár slov také o regulační soustavě. Vše jsme museli pečlivě poslouchat, protože na závěr dne jsme museli absolvovat test, který měl 60 otázek. Pro úspěšné absolvování tohoto testu je minimální počet 75 procent úspěšných odpovědí z teoretické části. Výsledky testu se dovíme za tři týdny, kdy nastupujeme na druhou etapu školení a kdy také proběhne i praktická zkouška, která je nedílnou součástí celého kurzu.

Informace, jak dopadly testy a další zajímavosti z druhé etapy školení (fotky atd.) přineseme za tři týdny (tj. 25 listopadu 2012).

Fotografie ze školení

Video z praktického přemísťování zraněného pomocí nosítek

 

Dne 20.10. 2012 jsme se zúčastnili praktického cvičení nositelů dýchací techniky na stanici HZS Vsetín. (viz. článek níže) Při tomto cvičení bylo provedeno i pravidelné přezkušování a ověřování znalostí členů naší výjezdové jednotky.

 

Výsledky testu pro nositele dýchací techniky:

Zavřel M.

6 chyb

Minarčík F.

8 chyb

Minarčík R.

4 chyby

Liška D.

3 chyby

Rott O.

5 chyb

Kheil R.

3 chyby

Kotiš A.

3 chyby

Janírek O.

1 chyba

Janírek J.

8 chyb

Vilém P.

1 chyba

Bartoň T.

3 chyby

Hruška J.

6 chyb

 

Všichni úspěšně složili zkoušku !!!

 

Zde vidíte několik příkladů otázek. (V testu jich bylo použito více)

 

 

Test nositelé dýchací techniky (příklady otázek)

(tučně napsané jsou odpovědi)

 

 1. Používaný přístroj Saturn S5 (S7) je plněn        

a)      Kyslíkem bez příměsí

b)     Mediálním vzduchem

c)      Kyslíkem s příměsí

 1. V používané masce je stálý         

a)      přetlak

b)      podtlak

c)      atmosférický tlak                       

 1. Nositelem DT může být:

a)      Starší 18 let, zdravotně způsobilý, odborně způsobilý

b)      Starší 21 let, zdravotně způsobilý, s praxí 5 let

c)      Starší 18 let, zdravotně způsobilý, oholený, s praxí

 1. Složení vzduchu        

a)      78 % dusík, 21 % kyslík, 1% ostatní ( vzácné plyny, páry, oxid uhličitý)

b)      78 % kyslík, 21 % dusík, 1% ostatní ( vzácné plyny, páry, oxid uhličitý)

c)      45 % kyslík, 29 % dusík, 1% ostatní ( vzácné plyny, páry, oxid uhličitý)

 1. Může nositel DT seřizovat DP a plnit tlakové láhve?

a)      ano

b)     ne

c)      pouze s vybavením, které má k dispozici

 1. Lze plnit tlakové láhve v garáži SDH z rozvodu tlakového vzduchu?

a)      Ne

b)      Ano

c)      Jen s použitím filtru

 1. Lze skladovat společně plné a prázdné láhve od tlakového vzduchu?

a)      Ano, se zvýšenou opatrností

b)      Ne      

c)      Ano, pokud jsou skladovány odděleně a zvlášť označeny

 1. V tlakové láhvi je nutno provést výměnu vzduchu minimálně

a)      1x za rok (od posledního plnění láhve)

b)      1x za 6 měsíců

c)      2x za rok

d)     1x za 3 měsíce

 1. Vizuální kontrola obličejové masky spočívá:

a)      V kontrole průhlednosti zorníků, neporušenosti či poškození popruhů upínacího zařízení, vydechovací otvory jsou s těsněním

b)      Obličejová maska s ventily a popruhy nevykazuje žádné znaky chátrání nebo poškození, zorné pole je čisté a vdechovací a vydechovací ventily správně dosedají

c)      Maska není postříkána rozpouštědly, nemá znečištěny zorníky, záhlavní kříž je kompletní včetně uchycení masky  

 1. Vizuální kontrola DP Saturn spočívá

a)      Přístroj, pryžové části, přístroje jsou kompletní, nevykazují známky mechanického poškození nebo nadměrného opotřebení a plomba plicní automatiky není poškozená, horní závěs a popruhy jsou bezpečně upevněny k nosiči, tlaková láhev je bezpečně umístěná a připevněná na nosiči, obličejová maska s ventily a popruhy nevykazují žádné znaky chátrání nebo poškození, zorné pole je čisté a vdechovací a vydechovací ventily správně dosedají

b)      Přístroj, pryžové části, přístroje jsou kompletní, plomba plicní automatiky není poškozená, ventily a popruhy nevykazují žádné znaky chátrání nebo poškození, zorné pole je čisté a vdechovací a vydechovací ventily správně dosedají

c)      Přístroj, pryžové části, přístroje jsou kompletní, nevykazují známky mechanického poškození nebo nadměrného opotřebení a plomba plicní automatiky není poškozená, horní závěs a popruhy jsou bezpečně upevněny k nosiči, tlaková láhev je bezpečně umístěná a připevněná na nosiči, obličejová maska je čistá a nenese známky předchozího použití

 1. Spotřebu vzduchu při použití DT ovlivňuje:

a)      fyzická zátěž

b)      psychická zátěž

c)      fyzická a psychická zátěž

d)     velitel zásahu

 1. Objem plic je:

a)      8 litrů vzduchu

b)      6-8 litrů vzduchu

c)      5-6 litrů vzduchu

 1. Jak se bráníme dýchací krizi?

a)      Nijak, dýchací krize se týká jen přetlakových DP

b)      Pomocí soustředění

c)      Rytmickým a hlubokým dýcháním

 1. Dýchací technika se rozděluje na:

a)      Filtrační přístroje

b)      Izolační dýchací přístroje

c)      Vzduchové a kyslíkové dýchací přístroje

d)     Filtrační a izolační dýchací přístroje

 1. Vzduchové dýchací přístroje se dělí na:

a)      Podtlakové, přetlakové

b)      Přetlakové

c)      Středotlaké a vysokotlaké

d)     Redukční, neregulovatelné

 1. Hmotnost přístroje Saturn S 71/20 je:

a)      14+0,5 kg

b)      15 kg

c)      17+0,5 kg

 1. Uživatelskou kontrolu musí provést každý uživatel

a)      Před každým cvičením

b)      1 x za 6 měsíců

c)      Před každým použitím

 

20.10. 2012 - Cvičení s dýchací technikou u HZS Vsetín - Naše jednotka požádala hasiče z HZS Vsetín o záštitu nad praktickým výcvikem naší jednotky s dýchací technikou. Vše bylo domluveno a v 8:00 jsme dorazili na stanici HZS Vsetín, kde proběhlo krátké proškolení a obnovení znalostí o povinnostech nositele dýchací techniky a o orientaci v zakouřeném prostoru. Poté jsme si vzali ze zásahových vozidel svoje dýchací přístroje, převlékli se do zásahových obleků a vyrazili za stanici Vsetínských hasičů. Naši hasiči vždy po dvojicích vstupovali do sklepa, který je za stanicí umístěn. Daná dvojice vždy pod bedlivým dozorem velitele směny C prováděla průzkum v prostorech sklepu, kde byly nachystány různé překážky. Vždy se musela najít figurína, kterou následně museli hasiči vynést ven. Někteří naši členové si vyzkoušeli i dýchací přístroj, který používají profesionální hasiči. Tyto přístroje jsou váhově a stavebně rozdílné od dýchacích přístrojů, které využíváme my. Poté co bylo provedeno doplnění láhví, které jsme při výcviku vydýchali jsme se vrátili zpět na svou základnu.

Fotografie z akce

 

29.9.2012 - Požární dozor při jízdě historické lokomotivy - Naše jednotka byla požádána o zajištění požárního dozoru při jízdě historické parní lokomotivy. Této žádosti jsme tedy vyhověli a tři naši členové vyrazili s DA - Mitsubishi Pajero vybaveni vybavením pro prvotní zásah do železničního depa ve Valašském Meziříčí. Po příjezdu jsme dostali instrukce, podle kterých sme měli jezdit v učitých časových rozestupech za parním vlakem a kontrolovat, zda nedošlo ke vzniku požáru přilehlého porostu od odlétávajících hořících uhlíků. První jízdu vlak absolvoval z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm, kde následovala malá přestávka při přepřáhnutí lokomotivy a následovala jízda zpět do Valašského Meziříčí. Zde se vlak zdržel již déle, kvůli doplnění vody a odpočinku obsluhy. Následně vlak vyjel opět do Rožnova, ve kterém následovala cca hodinová přestávka, kterou jsme využili k návštěvě stanice Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm. Po této prohlídce, jsme jeli zpět na nádraží, ze kterého přibližně za čtvrt hodiny vyjel vlak zpět do Valašského Meziříčí. Toto byla jeho poslední jízda této akce, po které jsme se následně vrátili zpět na svou základnu. Po celou dobu všech čtyřech jízd jsme nemuseli zasahovat.

Fotografie z akce

 

22.9. 2012 - Kácení rizikového stromu - Na žádost zřizovatele jednotky, kterým je obec Jablůnka, jsme provedli pokácení vzrostlého a rizikového stromu v obci Jablůnka. Na místo jsme si proto přivolali na pomoc plošinu PP 20 - Š706 od hasičů z Hošťálkové. Naši členové provedli pomocí PP 20 pořezání určeného stromu a následně jsme se vrátili na základnu.

Fotografie z akce

 

4.9. 2012 - Návštěva u SDH Poličná - Členové naší jednotky byli pozváni velitelem družstva Romanem Adámkem na návštěvu k hasičům v Poličné. Vzhledem k tomu, že se s těmito hasiči setkáváme u požárů docela často, jsme toto pozvání velice rádi přijali. Naši hasiči se tedy v úterý 4.9. vydali do Poličné v hojném počtu, aby jsme jim to tam vše mohli pořádně ,,okouknout". Po příjezdu nás tam již čekal velitel Pepa Dorčák, který nás provedl jejich nově zrekonstruovanou hasičskou zbrojnicí, která byla zkoulaudována letos na jaře, provedl nás celým zázemím zbrojnice a představil nám i jejich zásahové vozy. Nutno poznamenat, že jak garáže, tak společenské prostory a další zázemí celé hasičárny je na velmi vysoké úrovni. Poté jsme s členy jejich zásahové jednotky poseděli u kávy, kde jsme probrali různá témata a zážitky z praxe. Na závěr jsme samozřejmě pozvali hasiče z Poličné i my k nám, abychom jim tak mohli opětovat příjemně strávené odpoledne. 

Fotografie z návštěvy v Poličné

 

1.9. 2012 - Praktická příprava v Ústí u Vsetína -  Naše jednotka se zúčastnila praktické přípravy, kterou připravili hasiči z Ústí u Vsetína. Tématem tohoto cvičení byla Dálková doprava vody. (Dálková doprava vody se využívá zejména v místech, kde nepostačuje hasební voda, kterou poskytují cisterny na místě zásahu, nebo kde nejsou dostatečné  vodní zdroje přímo u místa zásahu. Vodu na požářiště můžeme dopravovat kyvadlově pomocí cisteren a nebo pomocí přenosných motorových stříkaček.) V Ústí si přítomné jednotky procvičovaly metodu ,,Ze stroje do stroje", kde k provedení dálkové dopravy vody byly použity zejména přenosné motorové stříkačky. V 10:00 se všechny jednotky sjely u mostu před Ústím, kde se seznámily s bližšími informacemi a poté vyrazily na místo konání. Cílem hašení bylo několik chat, které byly ve špatně přístupném terénu. Mezi stroji bylo položeno vždy 5 hadic typu B (tedy vzdálenost strojů od sebe byla cca 100m). Celkem se tedy účastnilo 18 sborů s přibližně 120ti hasiči a bylo použito 70 hadic typu B. Cca po půl hodině od vyjetí ze shromaždiště byly všechny jednotky přichystány a bylo započato sání vody.  Cvičení pozorovali i majitelé daných chatek, kteří si snahu a schopnost všech hasičů velice pochvalovali stejně jako starosta obce Ústí. Po ukončení cvičení, se všichni sjeli na fotbalovém hřišti v Janové, kde proběhl závěrečný nástup a zhodnocení celého cvičení.

Cvičení se zúčastnily jednotky SDH: Ústí u Vsetína, Nový Hrozenkov, Jablůnka, Valašská Polanka, Pozděchov, Jasenka, Janová, Lutonina, Vsetín, Leskovec, Veselá, Hovězí, Rokytnice, Semetín, Lhota u Vsetína, Seninka, Liptál, Jasenná

Fotografie z akce

Článek ve Valašských internetových novinách

 

12.7. 2012 - Dokončeny opravy CAS 32 - T148 - Dnes byly dokončeny skoro týdenní opravy motoru na CAS 32 - T148. Po příjezdu z lesního požáru v Kateřinicích (6.7. 2012) byla druhý den při údržbě techniky po zásahu zjištěna závada v motorové části, která bránila Tatře v provozu. Ten den nám bylo nahlášeno znovurozhoření požáru v Kateřinicích, kde se nám nakonec po velkém vynaložení úsilí našich strojníků podařilo s Tatrou vyjet a zasahovat. Po příjezdu zpět na základnu se však problém opět navrátil a Tatra tak musela být do garáže zatlačena na tyči pomocí CAS K25 - L101. Od tohoto dne prakticky každý den prováděli naši členové opravy až do pozdních večerních hodin. Nakonec se všechno toto vynaložené úsilí vyplatilo a dnes okolo jedenácté hodiny večerní byla Tatra OPĚT NAHLÁŠENA DO VÝJEZDU SCHOPNÉHO STAVU. Všichni členové, kteří se na těchto opravách podíleli si zaslouží náš veliký dík.

Fotografie z oprav

 

28.6. 2012 - Den IZS na ZŠ Jablůnka -  Naše jednotka v rámci preventivní a výchovné činnosti provedla ukázku techniky na ZŠ Jablůnka.  Hasiči děti seznámili s naším vybavením a výstrojí. Děti si mohly prakticky vyzkoušet, jaké to je být upevněni ve vakuové matraci, mít ruce a nohy zpevněny ve vakuových dlahách a podobně. Celá ukázka byla zakončena tím, že si děti mohly prakticky vyzkoušet funkci různých hasících přístrojů.

Fotografie z akce

 

16.6. 2012 - Dětský den Jablůnka - Naše jednotka se zúčastnila dětského dne konaného na místním fotbalovém hřišti. Děti měly ke shlédnutí  náš 1. výjezdový vůz CAS K25 - L101, ale mohly si vyzkoušet i hasičskou helmu, zásahový kabát nebo dýchací přístroj. Následovala ukázka požářního útoku našeho ženského družstva a vše bylo završeno tím, že si děti mohly zastříkat z C hadic natažených z naší cisterny.

Fotografie z akce

 

 

9.6. 2012 - Pořezání stromu - Členové výjezdové jednotky na žádost obce provedli pokácení stromu u nového obecního úřadu. Na pomoc nám přijela plošina od SDH Hošťálková. Strom byl rozřezán na menší kusy a posléze pokácen. Celá akce trvala od 7:00 do 14:00. Zúčastnilo se 10 členů.

Fotografie z akce